JANKI CHILDREN ACADEMY

SALARY RECORD SESSION - 2016 -17

S.NO NAME Pay Scale BASIC DA(60%) TA TOTAL
1 Mrs. Ranjan Sharma 10000-325-15200 12300 7380 3870 23550
2 Mrs. Vasudha Rawat 6500-200-10500 7900 4740   12640
3 Mr. Ravinder S. Negi 6500-200-10500 7700 4620   12320
4 Mrs. Hemlata Uniyal 6500-200-10500 7700 4620   12320
5 Mr. Manoj Singh Sajwan 6500-200-10500 6500 3900   10400
6 Mr. Dinesh Kumar 6500-200-10500 7100 4260   11360
7 Mrs. Seema Kuthi 6500-200-10500 6200 3720   9920
8 Mr. Kanchan Bisht 6500-200-10500 6500 3900   10400
9 Mr. Mukesh Rautela 6500-200-10500 7300 4380   11680
10 Mr. Manish Upadhyay 6500-200-10500 6700 4020   10720
11 Mrs. Malti Semwal 6500-200-10500 6200 3720   9920
12 Mrs. Anjana Bhatt 6500-200-10500 6700 4020   10720
13 Mr. Vijay Prakash Dhyani 6500-200-10500 6900 4140   11040
14 Mrs. Uma Kaul 4500-125-7000 5875 3525   9400
15 Mrs. Vijaya Mundepi 4500-125-7000 5875 3525   9400
16 Mrs. Shobha Thapliyal 4500-125-7000 5875 3525   9400
17 Miss. Bhavna Vora 4500-125-7000 4500 2700   7200
18 Ms. Sarika Maurya 4500-125-7000 5875 3525   9400
19 Mrs. Geeta Lakhera 4500-125-7000 5875 3525   9400
20 Mrs. Rekha Bhattacharya  4500-125-7000 5875 3525   9400
21 Mrs. Sarita Bhatt 4500-125-7000 5875 3525   9400
22 Mrs. Sangeeta Negi 4500-125-7000 4625 2775   7400
23 Mrs. Bharti Sharma 4500-125-7000 5125 3075   8200
24 Miss. Anuja Dhyani 4500-125-7000 4500 2700   7200
25 Mr. Dinesh Joshi 4500-125-7000 5875 3525   9400
26 Mrs. Sunita Dh. Saklani 4500-125-7000 5875 3525   9400
27 Mr. Surender Dhaundiyal 6500-200-10500 7500 4500   12000
28 Mr. Pashupati Nath Joshi 4500-125-7000 4375 2625   7000
29 Miss. Anju Kumari 4500-125-7000 4500 2700   7200
30   4500-125-7000 4500 2700   7200
31 Mrs. Parul Bahauguna 4500-125-7000 4500 2700   7200
32 Miss. Neha Aswal 4500-125-7000 4500 2700   7200
33 Miss. Rohini Thapa 4500-125-7000 4500 2700   7200
34 Miss. Meenakshi Rayal 4500-125-7000 4500 2700   7200
35 Mr. Dhiraj Pr. Silmana 3050-70-3750-80-4590 4150 2490   6640
36 Mrs. Rekha Jhaldiyal 3050-70-3750-80-4590 4150 2490   6640
37 Mrs. Sheela Devi 3050-70-3750-80-4590 4150 2490   6640
38 Mrs. Guddi Negi 3050-70-3750-80-4590 3990 2394   6384
39 Mrs.Rajender Nayal 4500-125-7000 5830 3498   9328
40 Mr. Sushil Chandra Kukreti 3050-70-3750-80-4590 4430 2658   7088
41 Mrs. Vineeta Negi 3050-70-3750-80-4590 3990 2394   6384
42 Mrs. Sushila Kala 3050-70-3750-80-4590 4150 2490   6640
43 Mr. Somender  4500-125-7000 5830 3498   9328
  TOTAL   246870 148122 3870 398862